Cuvée Signature Champagne Grasset Stern
Cuvée Sensorielle Champagne Grasset Stern
Magnum et demi bouteille de champagne
Ratafia Champagne Grasset Stern